DAS triển khai đánh giá chứng nhận các kho bạc và cục thuế tại các tỉnh như Kiên Giang, Hậu Giang, Cà mau, Đồng Nai, Thái nguyên ....

Bạn đang ở đây

Dưới đây là một số hình ảnh của DAS HCM phối hợp với DAS HN thực hiện

20121205_081602.jpg


DAS triển khai họp khai mạc trước khi đánh giá ISO tại Kho Bạc Phú Bình

20121205_081501.jpg


Một số hình ảnh họp khai mạc tại Kho bạc

20121205_163826.jpg


Lãnh đạo kho bạc phát biểu trong cuộc họp khai mạc với các chuyên gia của DAS

20121211_101500.jpg


Một số thủ tục hành chính được công bố tại chi cục thuế Long Thành - Đồng Nai

20121219_075427.jpg


Một số hình ảnh họp giữa DAS với Kho bạc nhà nước

20121221_101600.jpg


Một số hình ảnh công bố thủ tục tại Chi cục Thuế Kiên Lương

20121212_094221.jpg


Một số hình ảnh công bố thủ tục tại Chi cục thuế Trảng Bom - Đồng Nai

20121221_075915.jpg


DAS họp khai mạc tại Thuế Kiên Lương

20121220_092209.jpg20121205_093348.jpg


20121221_130604.jpg


20121217_112931.jpg


Ban đánh giá sự phù hợp - DAS Vietnam Certification