Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia

Bạn đang ở đây

Công ty: Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực: 19/12/2021
Địa điểm chứng nhận: Số 11, phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: Điều độ, vận hành hệ thống điện, điều hành thị trường điện