ISO 14001

Bạn đang ở đây

Tổng số kết quả: 6
STT Tên tài liệu Tải về
1 Điều kiện sử dụng dấu công nhận UKAS Download
2 Quy trình ban hành và thu hồi chứng nhận Download
3 Quy trình giải quyết những phản hồi và khiếu nại đối với Tổ chức Chứng nhận Download
4 Sử dụng dấu công nhận và logos Download
5 Bản đăng ký chứng nhận đa tiêu chuẩn Download
6 Bản đăng ký chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Download