Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty TNHH MTV

Bạn đang ở đây

Công ty: Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty TNHH MTV
Số chứng nhận: NVQ35527
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Số 11, phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: Quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh điện năng