Công ty Mua bán điện

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Mua bán điện
Số chứng nhận: NVQ34270
Ngày hiệu lực: 14/11/2019
Địa điểm chứng nhận: Số 11, Của Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: Thực hiện hoạt động mua bán điện