Công ty Cổ Phần Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ Phần Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai
Số chứng nhận: SVQ34081
Ngày hiệu lực: 16/09/2018
Địa điểm chứng nhận: Số 170, Trường Chinh, phường Trà bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Tỉnh/TP: Gia Lai,
Lĩnh vực: Dịch vụ kỹ thuật
Phạm vi chứng nhận: Tư vấn xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi nhỏ