ISO 9001

Bạn đang ở đây

Tổng số kết quả: 8
STT Tên tài liệu Tải về
1 Điều kiện sử dụng dấu công nhận UKAS Download
2 Quy trình ban hành và thu hồi chứng nhận Download
3 Quy trình giải quyết những phản hồi và khiếu nại đối với Tổ chức Chứng nhận Download
4 Sử dụng dấu công nhận và logos Download
5 Bản đăng ký chứng nhận đa tiêu chuẩn Download
6 Bản đăng ký chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và an ninh thông tin theo ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 Download
7 Bản đăng ký chứng nhận tích hợp Hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 Download
8 Bản đăng ký chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 Download